Site Overlay

ปัจจัยสำคัญในการแพร่กระจายของเนื้อร้าย

การย้ายเซลล์มะเร็งจะตัดสินว่าเส้นทางใดในร่างกายที่จะเดินทางโดยพิจารณาจากพลังงานที่ต้องใช้การเลือกที่จะเคลื่อนที่ผ่านช่องทางที่กว้างขึ้นและง่ายกว่าในการนำทางพื้นที่ว่างแทนที่จะเป็นช่องว่างขนาดเล็ก การค้นพบเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเผาผลาญเป็นปัจจัยสำคัญในการแพร่กระจายของการแพร่กระจายของเนื้อร้ายซึ่งเชื่อมั่นในความสนใจทางคลินิกล่าสุด

ค่าใช้จ่ายพลังควบคุมโดยกลไกของเซลล์และการคุมขังที่มีการคาดการณ์ของเส้นทางการโยกย้ายในระหว่างการตัดสินใจ การหาจำนวนค่าใช้จ่ายพลังงานของเซลล์มะเร็งในระหว่างการแพร่กระจาย ซึ่งค้นพบเทคนิคร่างที่ใช้โดยเซลล์มะเร็งเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระหว่างการย้ายถิ่น เซลล์เหล่านี้ขี้เกียจพวกมันต้องการเคลื่อนไหว แต่พวกมันจะหาวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำ เราสามารถติดตามและสร้างการทำนายความพึงพอใจของเซลล์สำหรับเส้นทางเหล่านี้ที่มีความต้านทานน้อยที่สุดในร่างกายโดยพิจารณาจากพลังงานที่เซลล์ต้องใช้ในการเคลื่อนย้าย